Fumigacja domu korniki zwalczanie w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego – czerwiec 2022r.

Właściciele domu zaniepokojeni skrobaniem w słupach podporowych w pokoju po oglądzie więźby dachowej stwierdzili że mają korniki w domu. Ich zdaniem korniki w domu zaatakowały całą więźbę dachową gdyż zauważyli otwory i wysypującą się mączkę drzewną w różnych elementach drewnianych. Właściciel zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie analizy w celu potwierdzenia obecności korników, identyfikacji korników oraz doradztwa w doborze najlepszej metody na zwalczanie korników w domu.

W wyniku analizy technicy potwierdzili obecność szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego oraz zalecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu jako jedynej skutecznej metody na zwalczanie spuszczela w sytuacji gdy brak jest dostępu do całego drewna, jest ono zabudowane.

Właściciel po namyśle potwierdzili wybór fumigacji jako metody na zwalczanie szkodników drewna u nich w dom. Zabieg fumigacji domu trwał 8 dni i obejmował uszczelnienie dachu gazoszczelną folią, uszczelnienie wewnątrz domu, przygotowanie parametrów startowych do zagazowania, zagazowanie, oznaczenie a następnie po 7 dniach odwietrzenie, kontrola miernikami na końcową obecność gazu, ozonowanie.

W efekcie wykonanej fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego w domu.

Fumigacja szkoły zwalczanie spuszczel pospolitego w miejscowości Rozgart oraz impregnacja drewna – maj 2022r.

Z uwagi na zgłoszenie porażenia drewna przez spuszczela pospolitego więźby dachowej budynku szkoły technicy DREVPOL wykonali analizę potwierdzającą żerowanie spuszczela pospolitego w więźbie dachowej budynku.

W celu zwalczania spuszczela pospolitego zalecono wykonanie fumigacji. Metoda została zaaprobowana przez zarząd i zabieg został wykonany – kolejno wykonano uszczelnienie, zagazowanie, oznakowanie, a potem odwietrzenie, kontrolne pomiary końcowe i ozonowanie – w okresie 11 dni. Po zakończonym zabiegu fumigacji dodatkowo wykonano impregnację więźby dachowej preparatem xilix gel.

W efekcie wykonanej fumigacji budynku zlikwidowano wszelkie stadia rozwojowe spuszczela pospolitego.

Fumigacja domu zwalczanie szkodników drewna w okolicach Golub-Dobrzyń – maj 2022r.

W związku ze zgłoszeniem obecności korników w drewnie wewnątrz domu oraz korników w elementach drewnianych na zewnątrz domu firma DREVPOL wykonała analizę w trakcie której potwierdzono żerowanie szkodników drewna. Szkodniki drewna zaatakowały elementy więźby dachowej oraz słupy podporowe na zewnątrz domu.

Z uwagi na fakt że drewno wewnątrz domu było zabudowane oraz ze względy na oczekiwania właścicieli żeby do zwalczania szkodników drewna zastosować najskuteczniejszą metodę zalecono wykonanie fumigacji domu.

Zabieg fumigacji domu wykonano zgodnie z metodologią w tym najpierw przeprowadzono uszczelnienie obiektu potem przygotowano parametry startowe do zagazowania a następnie zagazowano obiektu i oznaczono w odpowiedni sposób. Po zagazowaniu domu w wymaganym czasie wykonano kontrolne pomiary stężenia gazu, które były wzorcowe. Następnie po upływie 8 dni odwietrzono obiekt, wykonano kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i przeprowadzono ozonowanie.

W trakcie wykonanej fumigacja domu w 100% zlikwidowano szkodniki drewna.

Fumigacja domu w okolicach Bydgoszczy – maj 2022r.

Właściciele domu odkryli że w drewnie na dachu/poddaszu domu są otwory w drewnie i wysypuję się z nich mączka drzewna. Podejrzewając, że maja korniki drewnie zwrócili się do DREVPOL o potwierdzenie jakie występują korniki w domu oraz jak najskuteczniej się pozbyć się korników. W wyniku analizy technicy DREVPOL potwierdzili obecność tzw. korników w drewnie czyli w rzeczywistości spuszczela pospolitego i z uwagi zabudowę, a więc brak dostępu do całego drewna zalecili wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu.

Właściciele wybrali fumigację domu jako metodę likwidacji szkodników drewna ze względu na najwyższą skuteczność w zwalczaniu spuszczela pospolitego. Fumigacja trwała 10 dni, mieszkańcy musieli opuścić obiekt na cały czas trwania zabiegu. Obiekt został uszczelniony gazoszczelną folią, przygotowano parametry startowe a następnie zagazowano obiekt. W okresie gazownia wykonano kontrolne omary stężenia gazu, a po ustalonym okresie dom został odwietrzony i wyozonowany.

W wyniku fumigacji domu skutecznie zlikwidowano szkodniki drewna w domu.

Fumigacja domu szkodniki drewna zwalczanie Zamość okolice – październik 2021r.

Właściciele domu zauważyli wysypującą się mączkę oraz otwory w drewnie. Zaczęli podejrzewać że mają korniki w domu. Zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie przeglądu drewna w domu w celu potwierdzenia obecności korników w drewnie oraz doradztwa w zakresie najskuteczniejszej i najlepszej metody na zwalczanie korników. Po przeprowadzonej wizji obiektu oraz analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w drewnie oraz zalecono jako najskuteczniejszą metodę na zwalczanie szkodników drewna wykonanie fumigacji dachu/poddasza domu, zwłaszcza że zabudowa drewna wykluczała zastosowanie innych metod bez konieczności remontu który zapewniłby pełny dostęp do drewna. Zabieg fumigacji trwał 11 dni. Rozpoczął się od uszczelnienia i zagazowania domu a zakończył na odwietrzeniu, kontrolnych pomiarach końcowych i ozonowaniu. Fumigacji dachu/poddasza domu skutecznie wytępiła spuszczela pospolitego.

Fumigacja i impregnacja więźby dachowej budynku Archiwum Państwowego w Szczecinie oddział Międzyzdroje – wrzesień 2021r.

W związku z żerowaniem szkodników drewna tj. spuszczela pospolitego Archiwum Państwowe w Szczecinie oddział w Międzyzdrojach zlecił firmie DREVPOL przeprowadzenie kompleksowego zabiegu fumigacji oraz impregnacji więźby dachowej. Całość prac trwała 18 dni i obejmowała uszczelnienie obiektu, przygotowanie do gazowania i zagazowanie a następnie wielokrotne przyjazdy i przeprowadzenie kontrolnych pomiarów stężenia gazu o odgazowań obiektu. Zabiegi fumigacji więźby dachowej zakończył się odwietrzeniem, pomiarami kontrolnymi końcowymi i ozonowaniem. Następnie firma DREVPOL wykonała przygotowanie drewna do impregnacji oraz impregnację metodą xilix gel. W efekcie szkodniki drewna zostały w 100% zlikwidowane a dodatkowo drewno zostało zabezpieczone impregnatem.

Fumigacja kościoła w Czarne – wrzesień 2021r.

Parafia zaniepokojona pojawiającymi się kupkami mączki drzewnej i zniszczeniami drewna zwróciła się do DREVPOL o analizę w zakresie obecności i zwalczania szkodników drewna. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego w różnych elementach i prawie wszystkich częściach kościoła. Zalecono Parafii wykonanie fumigacji kościoła w całości z uwagę na szachulcową budowę, kubaturę obiektu i miejsca występowania szkodnika oraz ze względu na skuteczność fumigacji która likwiduje każdą postać szkodników drewna. Parafia potwierdziła zlecenie na wykonanie fumigacji całego kościoła. Prace przeprowadzone przez DREVPOL obejmowały uszczelnienie, przygotowanie do gazowania i zagazowania obiektu. Po zagazowaniu kościoła technicy DREVPOL wielokrotnie przyjeżdżali i mierzyli wysokość stężeń gazu, odgazowywali lub odpowiednio zmniejszali poziom stężenia gazu tak by zabieg był skuteczny i bezpieczny. Na koniec kościół został odwietrzony, przeprowadzono kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu i ozonowanie. Fumigacja kościoła zakończyła się skuteczną likwidacją wszystkich szkodników drewna.

Fumigacja kościoła w Oporowo – wrzesień 2021r.

W związku z porażeniem kościoła przez szkodniki drewna Parafia z Oporowa zwróciła się do firmy DREVPOL o wykonanie analizy potwierdzającej żerowanie szkodników w drewnie oraz wskazanie metody zwalczania szkodników i wycenę. Po przeprowadzonej analizie potwierdzono obecność spuszczela pospolitego i kołatka domowego w całej kubaturze kościoła o raz zalecono z uwagi na kubaturę obiektu, dostępność drewna i najwyższą skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna wykonanie zabiegu fumigacji kościoła. Parafia zleciła wykonanie zabiegu. Firma DREVPOL przeprowadziła fumigację kościoła która obejmowała uszczelnienie kościoła gazoszczelną folią, przygotowanie parametrów startowych do fumigacji i zagazowanie kościoła. Następnie technicy DREVPOL przyjeżdżali w ustalonych okresach czasowych i przeprowadzili setki pomiarów kontrolnych stężenia gazu i wykonali dogazowania w celu utrzymania stężenia na odpowiednim poziomie przez odpowiednio długi czas gwarantujący skuteczność oraz bezpieczeństwo zabiegu. Całość prac zakończyła się odwietrzeniem, kontrolnymi pomiarami końcowymi i ozonowaniem kościoła. Fumigacja kościoła doprowadziła w efekcie do skutecznej likwidacji wszystkich szkodników drewna w kościele.

Fumigacja domu spuszczel pospolity zwalczanie Szczytno okolice – wrzesień 2021r.

Właściciele domu z uwagi na zniszczenia drewna, otwory w drewnie i skrobanie stwierdzili że mają spuszczela pospolitego w drewnie w domu. Zwrócili się do DREVPOL o potwierdzenie żerowania spuszczela oraz dobranie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela pospolitego. Po analizie potwierdzono obecność szkodników drewna i zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na najwyższą skuteczność zabiegu. Właściciele potwierdzili zlecenie wykonania zabiegu gazowania domu.

Całość prac trwała 10 dni i obejmowała odpowiednie uszczelnienie domu filią gazoszczelną, przygotowanie parametrów startowych do gazowania, zagazowanie, oznaczenie obiektu, odwietrzenie, usunięcia folii, pomiary końcowe i ozonowanie. W efekcie fumigacji zlikwidowano spuszczela pospolitego w całym drewnie w domu.

Fumigacja domu zwalczanie szkodników drewna Warszawa okolice – sierpień 2021r.

Właściciele domu zaobserwowali otwory w drewnie i skrobanie w drewnie. Podejrzewali obecność spuszczela pospolitego i zwrócili się do DREVPOL o przeprowadzenie oglądu obiektu, a w przypadku potwierdzenia obecności szkodników drewna o zalecenie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela pospolitego.

Po przeprowadzonym oglądzie obiektu oraz analizie potwierdzono żerowanie spuszczela i zalecono wykonanie fumigacji domu z uwagi na najwyższą skuteczność w zwalczaniu szkodników drewna. Zabieg fumigacji trwał 14 dni. Obejmował uszczelnienie obiektu gazoszczelnymi foliami, przygotowanie parametrów do zagazowania oraz zagazowanie obiektu a następnie wykonanie wielokrotnych pomiarów kontrolnych stężenia gazu na obiekcie i odpowiednie dozowania obiektu. Na koniec zabiegu wykonano odwietrzenie obiektu w tym zdjęcie folii, pomiary kontrolne końcowe na obecność gazu oraz ozonowanie. Fumigacja domu skutecznie zlikwidowała spuszczela pospolitego w całej kubaturze domu.